Ochrana osobních údajů GDPR

02.06.2021
Ochrana osobních údajů GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

 

I. Úvodní ustanovení

 

1. Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) mají následující pojmy níže uvedený význam, pokud ze Zásad nebo jejich kontextu neplyne jinak:

a. Správce osobních údajů – společnost FurtodoBox s.r.o., IČO: 06357351, se sídlem Pekařská 341/8, 747 18 Píšť, Česká republika, e-mail: info@furtodo.com.

b. Osobní údaje – jakékoli informace týkající se Uživatele či Adresáta poskytnuté Uživatelem, zejména se jedná o identifikační údaje (jméno a příjmení, IČO, DIČ), kontaktní údaje (adresa, emailová adresa, telefonní číslo), údaje o objednávkách Uživatele a další.

c. Uživatel – fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na některý z Osobních údajů.

d. Webové stránky – webové stránky provozované Správcem osobních údajů na webové adrese https://furtodo.com.

e. Adresát – fyzická osoba, která je pouze adresátem plnění poskytovaného Správcem osobních údajů na základě smlouvy uzavřené s Uživatelem, a která lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na některý z Osobních údajů.

2. Zásady také připouštějí tvorbu tzv. vnořených zkratek termínů jimi používaných.

3. V těchto zásadách ochrany osobních údajů Uživatel zjistí, jaké údaje shromažďuje Správce osobních údajů, proč je shromažďuje a jak je může aktualizovat, spravovat, vymazat atp.

4. Účelem těchto Zásad je informování Správcem osobních údajů o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Uživatele souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů. Tyto Zásady popisují, jak Správce osobních údajů nakládá s osobními údaji

Uživatelů, přičemž dodržuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

5. Správce osobních údajů je společností zabývající se výrobou a prodejem inteligentních schránek Furtodobox umožňujících doručování a odesílání zásilek bez osobní přítomnosti příjemce zásilky nebo odesílatele, jejich napojením na softwarové řešení Správce osobních

údajů umožňující správu schránky a zprostředkováním dalších služeb s tím souvisejících. V rámci této činnosti Správce osobních údajů zpracovává Osobní údaje pro účely:

a. splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Uživatel, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost Uživatele;

b. splnění právní povinnosti, která se vztahuje na Správce osobních údajů;

c. oprávněných zájmů Správce osobních údajů či třetí strany (za účelem ochrany práv

a právem chráněných zájmů Správce osobních údajů, vnitřní evidence a kontroly, marketingových a obchodních sdělení, nabídek produktů a služeb Správce osobních údajů apod.).

 

II. Zpracování osobních údajů

 

6. Správce osobních údajů zpracovává následující kategorie osobních údajů:

a. identifikační údaje (např. jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, IČO a DIČ);

b. kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa a kontakt Uživatele na sociálních sítích);

c. údaje o objednávkách Uživatele (např. číslo platebního účtu);

d. údaje o chování Uživatele na webových stránkách (např. způsob užívání těchto webových stránek, údaje o zařízení, ze kterého jsou tyto webové stránky navštěvovány, tj. především IP adresa, z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, technické parametry zařízení, použitý typ webového prohlížeč nebo soubory cookies);

e. údaje související s komunikací se Správcem osobních údajů (např. záznamy telefonních hovorů s call centrem, identifikace písemných zpráv a nahrávky z kamerových systémů z produktů Správce osobních údajů).

7. Správce osobních údajů zpracovává Osobní údaje v rozsahu, v jakém byly Uživatelem poskytnuty. Uživatel bere na vědomí, že poskytnutím Osobních údajů Správci osobních údajů započne zpracovávání Osobních údajů Správcem osobních údajů. K poskytnutí Osobních údajů

Správci osobních údajů dochází:

a. navštívením internetových stránek Správce osobních údajů Uživatelem;

b. registrací Uživatele v aplikaci FurtodoApp nebo na webových stránkách;

c. v souvislosti s objednávkou produktů nebo služeb Správce osobních údajů, jakož i v rámci jednání o uzavření smlouvy Správcem osobních údajů s Uživatelem či v souvislosti s již uzavřenou smlouvou;

d. uvedením Osobních údajů Adresáta pro účely poskytnutí služeb Správcem osobních údajů;

e. komunikací prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím telefonických hovorů, e-mailu apod.;

f. nahráváním kamerovým systémem umístěným ve schránce Furtodobox.

8. Správce osobních údajů shromažďuje Osobní údaje, aby mohl poskytovat všem Uživatelům co nejvyšší kvalitu svých služeb a produktů, a to s ohledem na základní aspekty komunikace, až po složitější věci jako jsou např notifikace na změny týkající se účtů jednotlivých Uživatelů. Rozsah zpracování osobních údajů však také záleží na tom, jakým způsobem spravuje Uživatel nastavení ochrany soukromí, např. prostřednictvím svého webového prohlížeče.  správce osobních údajů např. shromažďované osobní údaje ukládá prostřednictvím unikátních identifikátorů spojených s webových prohlížečem, aplikací, a především výpočetním zařízením, které Uživatel používá, čemuž lze nastavením webového prohlížeče zabránit. Současně také správce osobních údajů shromažďuje informace, které Uživatel ukládá do svého účtu zřízeného Správcem osobních údajů a které mohou být osobními údaji. Bez zpracování těchto osobních údajů by však nebyl Správce osobních údajů schopen s příslušným Uživatelem uzavřít smlouvu na dodání zboží nebo poskytování služeb Správcem osobních údajů.

9. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Doba zpracování osobních údajů se řídí obecně závaznými právními předpisy a je upravena vnitřní předpisem Správce osobních údajů tak, aby bylo zajištěno zpracování osobních údajů Uživatele v co nejkratší době při zachování ochrany oprávněných zájmů Správce osobních údajů. Po zániku důvodu pro zpracovávání údajů či po uplynutí lhůt majících vliv na schopnost Správce osobních údajů plnit své povinnosti dle obecně závazných právních předpisů, Správce osobních údajů Osobní údaje zlikviduje způsobem, který zajistí, že se s Osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby.

10. Správce osobních údajů vynakládá veškeré možné úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

11. Některé Osobní údaje Správce osobních údajů zpracovává rovněž automaticky, kdy tyto případy uvádí níže.

12. Správce osobních údajů při návštěvě webových stránek může o Uživatelích shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na webové stránky, informace o internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení jazyka, informace o chování Uživatele na těchto webových stránkách, které jsou však z důvodu maximalizace soukromí Uživatelů anonymizované. K obdobnému automatizovanému shromažďování Osobních dat dochází rovněž při přístupu na webové stránky rovněž z mobilního telefonu, tabletu nebo obdobního přístroje.

13. Správce údajů rovněž zpracovává při návštěvě webových stránek soubory cookies, kdy tyto textové soubory umožňují Správci osobních údajů sledovat, jak jsou webové stránky využívány. Zpracování cookies však může Uživatel zabránit užíváním funkce anonymizovaného prohlížení nebo různých přídavných programů nebo jiných modulů jednotlivých webových prohlížečů. 

14. Při přístupu do schránky Furtodobox rovněž dochází ke snímání vnitřního a venkovního prostředí, čímž Správce osobních údajů automatizovaně zpracovává i osobní údaje zaznamenané na příslušném videozáznamu.

 

III. Jednotlivé důvody zpracování osobních údajů

 

15. Správce osobních údajů zpracovává na základě svého oprávněného zájmu Osobní údaje o chování Uživatele na webových stránkách.

16. V případě, že Uživatel navštíví webové stránky, dochází k využívání souborů cookies a dalších technologií (např. pixelových značek) a k případnému předání Osobních údajů reklamním a sociálním sítím.

17. Soubory cookies a další technologie jsou zpravidla ukládány v internetovém prohlížeči Uživatele nebo na pevném disku zařízení Uživatele, přičemž některé cookies umožňují propojit aktivity Uživatele během prohlížení webových stránek od chvíle, kdy Uživatel otevře okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavře. Ve chvíli uzavření okna webového prohlížeče se tyto cookies vymažou. Ostatní cookies mohou zůstat v zařízení Uživatele po nastavenou dobu a aktivují se vždy při navštívení webových stránek Uživatelem, pokud tyto webové stránky příslušné cookie vytvořily. Správce osobních údajů ukládá a čte jen ty soubory cookies a jiní technologie, které byly do Uživatelova zařízení uloženy prostřednictvím webových stránek.

18. Účelem zpracovávání Osobních údajů o chování Uživatele na webových stránkách (jakož i odvozených údajů) a ukládání cookies do zařízení Uživatele je zejména:

a. identifikace Uživatele při jeho užívání webových stránek, jakož i při jeho opakovaných návštěvách na nich;

b. zaznamenávání aktivity Uživatele na webových stránkách;

c. zlepšování služeb Správce osobních údajů a přizpůsobení funkcí webových stránek Uživateli;

d. evidence, zkoumání a odstraňování poruch webových stránek Správcem osobních údajů;

e. sledování návštěvnosti webových stránek, vytváření statistik, měření účinnosti reklamy, testování nových funkcí webových stránek, přizpůsobování obsahu webových stránek Uživateli aj.;

f. vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam;

g. v případě umožnění uložení cookies třetím stranám je mohou tyto třetí strany použít např. ke sběru údajů o chování Uživatele na webových stránkách.

19. Dalšími Osobními údaji získanými Správcem osobních údajů na základě navštívení webových stránek Uživatelem jsou také:

a. IP adresa Uživatele;

b. operační systém zařízení Uživatele, jeho verze a jazykové nastavení;

c. prohlížeč užívaný Uživatelem;

d. URL adresa.

20. V případě zablokování souborů cookies a dalších technologií Uživatelem na jeho zařízení, Správce osobních údajů nezaručuje správné fungování svých webových stránek a správné poskytování produktů a služeb na nich.

21. V případě registrace Uživatele na webových stránkách zpracovává Správce osobních údajů Osobní údaje dále také na základě plnění smlouvy pro účely vedení účtu Uživatele a poskytování souvisejících funkcí a služeb Správce osobních údajů.

22. V případě vytvoření účtu Uživatele na webových stránkách Správce osobních údajů zpracovává identifikační a kontaktní údaje Uživatele, nastavení Uživatele a údaje o případných objednávkách Uživatele na základě plnění smlouvy, která vzniká vytvořením účtu Uživatele na webových stránkách. Pro tento účel jsou Osobní údaje zpracovávány po dobu existence účtu Uživatele, přičemž ten je Uživatel oprávněn smazat za podmínek stanovených uzavřenou smlouvu se Správcem osobních údajů, zpravidla však bez omezení kdykoliv. Tímto však není dotčeno zpracování Osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Správce osobních údajů nebo z důvodu plnění povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy.

23. V případě nákupu Uživatele na e-shopu Správce osobních údajů, který je provozován na webových stránkách, Správce osobních údajů zpracovává Osobní údaje, a to na základě:

a. plnění smlouvy za účelem vyřízení objednávky Uživatele, který je fyzickou osobou;

b. oprávněného zájmu Správce osobních údajů spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s právnickou osobou, za kterou se Správcem osobních údajů jednal Uživatel jako zástupce této právnické osoby;

c. na základě oprávněného zájmu Správce osobních údajů pro získání informací pro zlepšování služeb, nebo informací pro vytváření vnitřních statistik Správce osobních údajů;

d. oprávněného zájmu Správce osobních údajů za účelem ochrany právních nároků, vnitřní evidence a kontroly a plnění zákonných povinností Správce osobních údajů.

24. V případě Adresátů služeb objednaných u Správce osobních údajů zpracovává Správce osobních údajů identifikační a kontaktní údaje Adresáta, a to na základě:

a. oprávněného zájmu Správce osobních údajů za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy s Uživatelem;

b. oprávněného zájmu Správce osobních údajů pro získání informací pro zlepšování služeb, nebo informací pro vytváření vnitřních statistik Správce osobních údajů;

c. oprávněného zájmu Správce osobních údajů spočívajících v plnění právních povinností Správce osobních údajů dle obecně závazných právních předpisů;

d. oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků, vnitřní evidence a kontroly Správce osobních údajů.

25. V případě komunikace prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím call centra, emailu, chatovacích nástrojů a sociálních sítí Správce osobních údajů, zpracovává Správce osobních údajů Osobní údaje ve formě identifikačních a kontaktních údajů a záznamů o proběhlé komunikaci včetně nahrávek hovorů na základě oprávněného zájmu za účelem:

a. vyřízení požadavků Uživatele (pokud se však požadavek vztahuje k objednávce služeb u Správce osobních údajů, Správce osobních údajů zpracovává takto poskytnuté Osobní údaje na základě plnění smlouvy);

b. evidence požadavků Uživatele pro účely kontroly řádného poskytování služeb Správcem osobních údajů;

c. důkazní funkce (např. při přijetí a vyřízení požadavku Uživatele);

d. zlepšování kvality služeb poskytovaných Správcem osobních údajů.

26. V případě nahrávek z kamerového systému umístěného v produktech Správce osobních údajů, které zachycují Uživatele či Adresáta, bude tato nahrávka zpracovávána na základě oprávněného zájmu Správce osobních údajů za účelem ochrany majetku Správce osobních údajů, jakož i osob využívajících jeho služby.

 

IV. Ochrana osobních údajů

 

27. Správce osobních údajů přijímá v rámci provozních a technických mezí opatření k zajištění co možná nejvyšší ochrany jím zpracovávaných osobních údajů.

28. Zpracovávané Osobní údaje mimo jiné Správce osobních údajů zpracovává užívá k zajištění prevence a reagování na podvody nebo jiné zneužívání související s užíváním produktů Správce osobních údajů a jím poskytovaných služeb a k vyhodnocování bezpečnostních a technických problémů, které by mohly poškodit Správce osobních údajů nebo Uživatele.

29. Správce osobních údajů zajišťuje, aby Uživatelé mohly užívat nastavení ochrany. V případě Uživatele navštěvujícího webové stránky tento např. může nastavením svého webového prohlížeče provést jeho konfiguraci tak, že nebude docházet při návštěvě webových stránek ke zpracování souborů cookies. Také většina výpočetních zařízení umožňuje zpracovávání Osobních údajů omezit, např. nastavením polohy atp. Uživatelé, kteří jsou ve smluvním vztahu ke Správci osobních údajů, pak mohou kdykoliv zkontrolovat a aktualizovat Osobní údaje, které mu poskytli v souvislosti s uzavřením smlouvy, např. jméno, bydliště, email, č. platebního účtu atp.

30. Ochranu Osobních údajů rovněž Správce osobních údajů zajišťuje přijatými technickými a personálními opatřeními, které vymezuje ve svém vnitřním předpise, jímž jsou povinni řídit se všichni pracovníci Správce osobních údajů, kdy Správce osobních údajů vyžaduje od svých obchodních partnerů zajištění obdobného standardu ochrany Osobních údajů.

 

V. Předávání osobních údajů

 

31. Správce osobních údajů je při poskytování služeb oprávněn předat Osobní údaje následujícím zpracovatelům, přičemž zpracovávání Osobních údajů těmito subjekty je upraveno jejich vlastními podmínkami pro poskytování služeb a smlouvou uzavřenou se Správcem osobních údajů:

a. Účetní firma [doplnit údaje];

b. Zpracovatelé dat z e-shopu a internetových stránek: Google Czech Republic, s.r.o., IČO: 27604977; Seznam.cz, a.s., IČO 26168685; Facebook Ireland Limited, se sídlem

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland;

c. Poskytovatel ekonomického softwaru Cybersoft s.r.o.;

d. Společnost Argutec, s.r.o., IČO: 29453721, se sídlem: Na Nivách 1339/4, Zábřeh, 700 30 Ostrava;

e. Osoby zajišťující dopravu do a ze schránek FurtodoBox (tj. dopravci), zejména společnosti Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, PPL CZ s.r.o., IČO: 25194798, Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., IČO: 61329266, TOPTRANS EU, a.s., organizační složka, IČO: 2202376, Uloženka s.r.o., IČO: 24299162.

32. Ke sdílení osobních údajů se třetími osobami tak dochází z následujících důvodů:

a. sdílení osobních údajů bylo provedeno na žádost Uživatele, např prostřednictvím webových stránek Správce osobních údajů;

b. sdílení bylo provedeno na základě vyšších práv k účtu Uživatele, např. Uživatelem s administrátorským oprávněním za předpokladu, že Uživatel tomuto Uživateli s administrátorským oprávnění své osobní údaje sám sdělil;

c. za účelem externího zpracování, kdy je sdílení provedeno jen ve vztahu k důvěryhodným osobám zajištujícím vysoký standard ochrany osobních údajů, které Osobní údaje pro Správce osobních údajů zpracovávají na základě jeho pokynů;

d. z právních důvodů za účelem uplatnění smluvních ustanovení, dodržení požadavků obecně závazných právních předpisů, zabránění podvodům, technickým nebo bezpečnostním problémům, ochrany vlastních zájmů Správce osobních údajů, jeho smluvních partnerů a Uživatelů.

 

VI. Práva Uživatele

 

33. Uživatel má ve vztahu ke svým Osobním údajům při jejich zpracování Správcem osobních údajů zejména následující práva:

a. Požadovat přístup k Osobním údajům:

Uživatel má právo na informace např. o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, účelu a době jejich zpracování.

b. Na opravu poskytnutých Osobních údajů:

Uživatel má při zjištění, že jeho Osobní údaje zpracovávané Správcem osobních údajů jsou nepřesné, nepravdivé nebo neúplné, právo na jejich opravu či doplnění.

c. Na výmaz poskytnutých Osobních údajů: Uživatel má právo v určitých případech požadovat provedení výmazu Osobních údajů zpracovávaných Správcem osobních údajů. Např. v případech, kdy odpadne účel, pro který jsou Osobní údaje zpracovávány, zpracovávání Osobních údajů přestane být v souladu s obecně závaznými právními předpisy či Uživatel vznese námitky proti zpracování Osobních údajů, na základě kterých bude Správcem osobních údajů shledáno, že již nemá oprávněný zájem na zpracování takových Osobních údajů. Uživatelé, kteří jsou ve smluvním vztahu ke Správci osobních údajů, také mohou smazat účet vedený Správcem osobních údajů.

d. Na omezení zpracování Osobních údajů:

Uživatel má právo v určitých případech (např. po popření přesnosti Osobních údajů, po dobu šetření námitky proti zpracování Osobních údajů apod.) požadovat, aby došlo k označení určitých Osobních údajů a tyto údaje nebyly ředmětem žádných dalších operací zpracování – na rozdíl od výše uvedeného práva na výmaz však pouze po omezenou dobu.

e. Na přenositelnost Osobních údajů:

Uživatel má právo získat veškeré své Osobní údaje vedené v databázi Správce osobních údajů, které Správce osobních údajů zpracovává na základě poskytnutí Uživatelem a požadovat jejich předání jinému správci osobních údajů.

f. Na vznesení námitky proti zpracování Osobních údajů:

Uživatel má právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu Správce osobních údajů. Pokud Uživatel vznese námitku např. proti zpracování pro účely přímého marketingu (obchodní sdělení a nabídky), nebudou již Osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

g. Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů:

Uplatněním výše uvedených práv u Správce osobních údajů není dotčeno oprávnění Uživatele obrátit se se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

34. Více informací o právech Uživatelů jakožto subjektů údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

35. K uplatnění výše uvedených práv je Uživatel oprávněn kontaktovat Správce osobních údajů, a to např. prostřednictvím výše uvedené e-mailové adresy Správce osobních údajů nebo v jeho sídle.

36. Správce osobních údajů je povinen vyřídit žádosti Uživatele a rozhodnout o námitkách Uživatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení žádosti či námitky Správci osobních údajů. Správce osobních údajů je oprávněn tuto lhůtu v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce osobních údajů je povinen o takovém prodloužení neprodleně informovat Uživatele a uvést důvody pro tento odklad vyřízení jeho žádosti.

37. Pokud Uživatel podal žádost ohledně Osobních údajů v elektronické formě, Správce osobních údajů požadované informace poskytne Uživateli rovněž v elektronické formě. To neplatí, požádal-li Uživatel o jiný způsob poskytnutí požadovaných informací.

38. Veškerá sdělení a úkony dle tohoto čl. VI Zásad činí Správce osobních údajů bezplatně. V případě opakované nebo nedůvodné žádosti Uživatele ohledně zpracovávaných Osobních údajů je Správce osobních údajů oprávněn požadovat po Uživateli uhrazení přiměřené náhrady související s vyřízením jeho žádosti zohledňující reálné administrativní náklady Správce osobních údajů.

VII. Závěrečná ustanovení

39. V případě, že bude Uživatel jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným Správcem osobních údajů, může podat stížnost přímo Správci osobních údajů, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

40. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován, řídí právním řádem České republiky.

41. Správce osobních údajů může tyto Zásady kdykoli změnit či doplnit.

42. Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 11.11.2020.

Náš web používá soubory cookie, pomocí kterých Vám poskytujeme lepší služby. Zajímá mě víc.