Obchodní podmínky

Všeobecné nákupní obchodní podmínky FurtodoBox s.r.o.

Obecná ustanovení

I.

 1. Tyto všeobecné nákupní obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti společnosti FurtodoBox s.r.o., IČO 06357351, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 71649 (dále jen „Prodávající“) a zákazníka Prodávajícího při dodávkách zboží.
 2. Tyto VOP jsou závazné pro všechny zákazníky Prodávajícího, kteří u Prodávajícího objednávají dodání zboží. Má se za to, že zákazník byl dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky na tyto VOP upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit. Zákazník má možnost se s VOP seznámit prostřednictvím webových stránek Prodávajícího http://www.furtodo.com/ (dále jen „webové stránky Prodávajícího“), kde jsou VOP zveřejněny v českém jazyce způsobem umožňujícím jejich archivaci a reprodukci zákazníkem a před vlastním potvrzením a vytvořením objednávky.
 3. Zákazník stvrzuje akceptaci VOP podáním závazné objednávky, jak je stanoveno níže.
 4. VOP vstupují v platnost a účinnost dnem jejich zveřejnění na webových stránkách Prodávajícího, tento den je rovněž uveden v zápatí VOP. Prodávající si vyhrazuje právo VOP kdykoliv jednostranně změnit.
 5. Není-li dále stanoveno jinak, řídí se veškeré vztahy mezi Prodávajícím a zákazníkem, které nejsou těmito VOP upraveny, příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
 6. Na veškerá nakládání s osobními údaji získanými Prodávajícím od zákazníků se použijí příslušná ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
  a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), nestanoví-li VOP jinak.
 7. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti
  s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.

Objednávka a uzavření smlouvy

II.

 1. Objednávka zboží zákazníkem je návrhem zákazníka na uzavření smlouvy.
 2. Objednávku zboží lze uskutečnit prostředkem komunikace na dálku, tj. telefonicky, výměnou elektronické pošty, nebo využitím online objednávkového systému Prodávajícího dostupného z webové stránky Prodávajícího (dále jen „e-shop“).
 3. Před objednávkou zboží zákazníkem prostřednictvím e-shopu je v každém případě každý zákazník vyzván, aby se seznámil s VOP a stvrdil, že si VOP přečetl, že VOP rozumí a že VOP akceptuje.
 4. V případě zjištění chybných údajů uvedených zákazníkem v objednávce, může zákazník Prodávajícího požádat o změnu těchto chybných údajů, a to nejpozději do odeslání objednaného zboží zákazníkovi Prodávajícím.
 5. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a zákazníkem je uzavřena okamžikem akceptace objednávky zákazníka Prodávajícím, a to potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího na emailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce, nedohodnou-li se Prodávající a zákazník jinak. Prodávající má právo zrušit objednávku bez uvedení důvodu a bez náhrady. Za zrušení objednávky se považuje v případě platby předem vrácení zaplacené částky zpět Kupujícímu. 
 6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Zákazník nemá nárok na umožnění přístupu ke své takto archivované objednávce, vyjma osobních údajů obsažených v této objednávce, ke kterým má zákazník přístup za podmínek stanovených GDPR a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 7. Vystavení zboží v e-shopu není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

Cena zboží

III.

 1. Cena veškerého zboží nabízeného v e-shopu je uváděna včetně příslušné DPH i veškerých dalších případných daní a poplatků s prodejem souvisejících.
 2. Cena podle ustanovení 15 VOP nezahrnuje náklady na balné a dopravu.

Platební podmínky

IV.

 1. Cenu za zboží včetně nákladů na balné, dopravu a instalaci zboží (dále jen „Cena“) se zákazník zavazuje uhradit Prodávajícímu jedním z následujících způsobů:
  1. v hotovosti na dobírku;
  2. bezhotovostním převodem peněžních prostředků na platební účet Prodávajícího.
 2. V případě platby v hotovosti na dobírku je Cena splatná při převzetí zboží. V případě platby bezhotovostním převodem peněžních prostředků na platební účet Prodávajícího je Cena splatná bez zbytečného odkladu od okamžiku uzavření kupní smlouvy.
 3. Zákazník se zavazuje v případě úhrady Ceny bezhotovostním převodem peněžních prostředků na platební účet Prodávajícího uhradit Cenu převodem peněžních prostředků na platební účet, který obdrží v emailu potvrzujícím přijetí objednávky ze strany Prodávajícího, a to pod variabilním symbolem uvedeným v tomto emailu.
 4. V případě úhrady Ceny bezhotovostním převodem peněžních prostředků na platební účet Prodávajícího je povinnost zákazníka uhradit Cenu splněna připsáním peněžních prostředků ve výši Ceny na platební účet Prodávajícího.
 5. Cena je zákazníkovi fakturována daňovým dokladem, který slouží jako doklad o nákupu zboží, jenž je nutno použít při případném uplatnění práv z vadného plnění.
 6. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin, ledaže se jedná o tržbu, která není evidovanou tržbou ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm. b) tohoto zákona.
 7. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě
  a způsobu přepravy.

Dodací podmínky

V.

 1. Dodací podmínky jsou konkretizovány a zákazník je volí přímo v e-shopu při zadávání své objednávky. Přepravní podmínky a doba přepravy se řídí smluvními podmínkami každého
  z uvedených dopravců v nabídce způsobu dodání v e-shopu.
 2. V případě, že smlouva mezi zákazníkem a Prodávajícím bude uzavřena jiným způsobem než prostřednictvím e-shopu, řídí se dodací podmínky dohodou zákazníka
  a Prodávajícího. Zákazník a Prodávající se tímto dohodly, že daňový doklad vystavený na objednané zboží včetně informace o ceně za dopravu představuje shrnutí objednávky zákazníka.
 3. Balné Prodávající zákazníkovi neúčtuje.
 4. Zákazník se zavazuje uhradit veškeré další náklady, které vznikly z důvodu na straně zákazníka opakovaným doručováním či doručováním jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce.
 5. V případě, že zákazník zvolí úhradu Ceny bezhotovostním převodem peněžních prostředků na platební účet Prodávajícího, bude zboží Prodávajícím na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce odesláno bez zbytečného odkladu po připsání peněžních prostředků ve výši Ceny na platební účet Prodávajícího.

Instalace zboží

VI.

 1. Prodávající prostřednictvím e-shopu umožňuje zákazníkovi objednat vedle samotného zboží a dopravy rovněž i instalaci zboží. V případě objednání instalace zboží spolu s objednáním zboží se Prodávající zavazuje zajistit servisního technika, který provede instalaci zboží. Podmínky provedení instalace a cena za instalaci se řídí smluvními podmínkami servisního technika uvedenými v nabídce způsobu provedení instalace v e-shopu, a to i včetně určení ceny za provedení instalace.
 2. Zákazník souhlasí, že po objednání instalace zboží bude kontaktován na email nebo telefonní číslo servisním technikem, se kterým se zákazník dohodne na konkrétním datu a čase instalace zboží.
 3. Zákazník souhlasí, že instalace zboží bude provedena v pracovní době servisního technika, tj. v pracovní dny od 8:00 do 17:00, nedohodne-li se zákazník se servisním technikem na jiném čase.
 4. Zákazník se zavazuje zajistit přítomnost fyzické osoby na místě instalace zboží v den a čas dohodnutý pro provedení instalace zboží.
 5. Zákazník se zavazuje zajistit bezpečný a zákonný přístup servisního technika na pozemek, na kterém je prováděna instalace zboží.
 6. Zákazník se zavazuje stvrdit servisnímu technikovi svým podpisem provedení instalace zboží na servisní protokol.
 7. Prodávající se zavazuje na žádost zákazníka provést v rámci instalace zboží prostřednictvím servisního technika zaškolení zákazníka, v jehož rámci bude zákazník seznámen s funkcemi zboží.

Odstoupení od smlouvy

VII.

 1. Následující ustanovení tohoto článku VII VOP se použijí pouze na zákazníky Prodávajícího, jež jsou spotřebiteli ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku.
 2. Není-li dále ve VOP stanoveno jinak, má zákazník právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne následujícího po dni převzetí zboží zákazníkem nebo jím pověřenou třetí osobou.
 3. Zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy na dodávku zboží, jež bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu.
 4. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, zavazuje se zákazník odeslat zboží, které obdržel od Prodávajícího, bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy zpět Prodávajícímu, a to včetně veškerých dokladů, které byly ke zboží přiloženy, včetně daňového dokladu nebo jiného dokumentu prokazujícího uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a zákazníkem a dodání předmětné zboží.
 5. Náklady na vrácení zboží podle bodu 39 VOP nese zákazník.
 6. Prodávající je povinen zákazníkovi vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a nákladům na dodání zboží (ve výši rovnající se nákladům na nejméně nákladný způsob dodání zboží zákazníkovi Prodávajícím), a to stejným způsobem, jakým zákazník uhradil Cenu. Prodávající není povinen tyto peněžní prostředky zákazníkovi vrátit dříve, než mu zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 7. Zákazník odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Za účelem ověření snížení hodnoty zboží výše uvedeným způsobem nakládání se zbožím je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží.
 8. Pakliže bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, je Prodávající oprávněn započíst částku rovnající se výši dluhu zákazníka z titulu povinnosti zákazníka k náhradě újmy způsobené na zboží vůči částce, jež má být Prodávajícím zákazníkovi vrácena z titulu odstoupení od smlouvy.
 9. Pro odstoupení od smlouvy může zákazník využít následující vzorový formulář:
Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát (zde podnikatel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele):

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*)

Datum objednání(*)/datum obdržení(*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Práva z vadného plnění (reklamace)

VIII.

 1. Následující ustanovení tohoto čl. VIII VOP se použijí pouze na zákazníky Prodávajícího, jež jsou spotřebiteli ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku. Je-li zákazníkem podnikatel ve smyslu občanského zákoníku, použije se pro uplatnění práv z vadného plnění úprava čl. IX VOP a úprava stanovená občanským zákoníkem.
 2. Má-li zboží dodané zákazníkovi vady, zavazuje se zákazník při uplatňování práv z vadného plnění postupovat v souladu s VOP a následně v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 3. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží, není-li dále stanoveno jinak. Bylo-li předmětem závazku mezi Prodávajícím
  a zákazníkem dodání již použitého zboží, je tato lhůta k uplatnění práv z vadného plnění poloviční.
 4. Zákazník není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění:
  1. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
  2. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
  3. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí zákazníkem;
  4. vyplývá-li to z povahy zboží.
 5. Zákazník má následující práva z vadného plnění:
  1. má-li zboží vady v jakosti, může zákazník požadovat dodání nového zboží bez vad;
  2. má-li vady v jakosti pouze součást zboží, může zákazník požadovat pouze výměnu této součásti;
  3. nelze-li dodat nové zboží či součást zboží podle písm. a) a b) tohoto ustanovení VOP, může zákazník odstoupit od smlouvy;
  4. pokud zákazník nemůže zboží užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má zákazník právo na dodání nového zboží, výměnu součásti nebo na odstoupení od smlouvy;
  5. neuplatní-li zákazník odstoupení od smlouvy, právo na dodání nového zboží, právo na výměnu součásti zboží nebo na opravu zboží, má právo na přiměřenou slevu. Stejné právo zákazníkovi náleží i v případě, kdy Prodávající zákazníkovi nemůže dodat nové zboží, vyměnit součást nebo zboží opravit, nebo kdy Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo by zjednání nápravy působilo zákazníkovi značné obtíže;
  6. u zboží prodávaného za nižší cenu nebo u zboží použitého má zákazník namísto práva na výměnu právo na přiměřenou slevu;
  7. pakliže je to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo pouze na bezplatné odstranění vady.
 6. Zákazník nemůže podle ustanovení tohoto článku VIII VOP odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li zboží vrátit ve stavu, v jakém jej obdržel, ledaže:
  1. ke změně stavu zboží došlo v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady;
  2. zboží bylo použito před zjištěním vady;
  3. zákazník nezpůsobil nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu svým jednáním nebo opomenutím;
  4. zákazník před objevením vady zboží prodal, spotřeboval, anebo pozměnil obvyklým užíváním zboží; stalo-li se tak jen z části, vrátí zákazník Prodávajícímu, co ještě vrátit lze, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použité věci prospěch.
 7. Zákazník nemá práva z vadného plnění, věděl-li o vadě zboží, anebo vadu sám způsobil.
 8. Prodávající je povinen písemně zákazníkovi potvrdit, kdy zákazník práva z vadného plnění uplatnil a informaci o provedení opravy a době jejího trvání.
 9. Zákazník je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží na zákazníka (převzetí zboží zákazníkem) a přesvědčit se o vlastnostech zboží. Pakliže nedojde k překontrolování svrchního obalu zboží během převzetí či bezprostředně po převzetí zboží
  a vytknutí poškození svrchního obalu přepravci, vystavuje se zákazník nebezpečí, že v důsledku této skutečnosti nebude schopen prokázat, že vada byla způsobena přepravcem, a ne zákazníkem samotným.
 10. Neoznámí-li zákazník vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 11. Zákazník se zavazuje uplatnit práva z vadného plnění zasláním vadného zboží Prodávajícímu spolu s daňovým dokladem a písemným vyrozuměním o vadném plnění, ve kterém zákazník uvede své identifikační údaje, číslo objednávky, zboží, jehož vady vytýká, dostatečně určitý popis zákazníkem zjištěné vady a právo, které uplatňuje, a to na vlastní náklady.
 12. Prodávající se zavazuje vyřídit podle bodu 55 VOP vytknuté vady zboží v zákonné lhůtě, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění vad tímto způsobem, nedohodne-li se Prodávající se zákazníkem na lhůtě delší. Uplatněním vad se rozumí doručení vadného zboží a vyrozumění o vadném plnění podle bodu 55 VOP Prodávajícímu.
 13. Překročí-li Prodávající objektivní lhůtu uvedenou ustanovením bodu 56 VOP, náleží zákazníkovi právo na odstranění vady dodáním nového zboží, dodáním chybějícího zboží, opravou věci, přiměřenou slevou z kupní ceny nebo právo odstoupit od smlouvy.
 14. Je-li zboží skutečně vadné, náleží zákazníkovi náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění práv z vadného plnění za podmínek stanovených ustanovením § 1923 občanského zákoníku.

Práva z vadného plnění

IX.

 1. Tento čl. IX VOP upravuje způsob uplatnění práv z vadného plnění při uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a zákazníkem, který je podnikatelem ve smyslu tohoto pojmu užívaného občanským zákoníkem.
 2. Zákazník je povinen ihned po převzetí zboží odborně a důkladně zkontrolovat.
 3. V případě zjištění existence vadného plnění ze strany Prodávajícího je zákazník povinen příslušnou vadu bez zbytečného odkladu po převzetí zboží oznámit Prodávajícímu, nejpozději však do 7 dní od okamžiku převzetí zboží. Jedná-li se však o vadu skrytou, kterou nebylo možné zjistit prohlídkou zboží při jeho převzetí, je zákazník povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění oznámit Prodávajícímu, nejpozději však do 7 dní od okamžiku zjištění takové vady.
 4. Oznámení vadného plnění podle bodu 61 VOP je zákazník povinen učinit doporučenou zásilkou zaslanou prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu sídla Prodávajícího, kdy
  k účinnosti takového oznámení je nezbytné uvést zákazníkem identifikační údaje o své osobě, identifikovat plnění stižené vadou prostřednictvím dodacího listu a případně daňového dokladu nebo objednávky, popsat vadu, uvést způsob, jak se tato vada projevuje, a uvést právo
  z vadného plnění, které zákazník uplatňuje. Současně je také zákazník povinen předat vadné zboží Prodávajícímu k přezkoumání vad.
 5. Prodávající je povinen oznámení vady podle bodu 61 a 62 VOP prošetřit a nejpozději do 14 dnů ode dne doručení tohoto účinného oznámení oznámit vyhodnocení uplatněných práv z vadného plnění zákazníkovi, a to doporučenou zásilkou zaslanou prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu sídla nebo místa podnikání zákazníka. Do lhůty podle věty první se nezapočítává doba, po kterou z důvodu na straně zákazníka nebylo možné převzít zboží stižené vadou Prodávajícím, pakliže je takové převzetí k posouzení uplatněného práva z vadného plnění zákazníkem nezbytné, a doba nezbytná k provedení příslušných laboratorních nebo technických testů.

Povinnost k náhradě škody

X.

 1. Zákazník bere na vědomí, že nepřevezme-li zboží, přestože mu zboží bylo doručováno způsobem zákazníkem zvoleným, je povinen k náhradě škody způsobené takovým protiprávním jednáním.

Ochrana osobních údajů

XI.

 1. Prodávající prohlašuje, že poskytnutí osobních údajů je povinností zákazníka jakožto subjektu údajů za účelem plnění kupní smlouvy ze strany Prodávajícího. Prodávající proto vystupuje v pozici správce osobních údajů. Prodávající také shromažďuje osobní údaje na základě souhlasu zákazníka se shromažďováním osobních údajů za účelem marketingu a nabídky nových produktů Prodávajícího.
 2. Příjemcem osobních údajů podle smlouvy uzavřené na základě VOP nebo souhlasu zákazníka mohou být pouze orgány veřejné moci, právní zástupce Prodávajícího, poskytovatel IT řešení e-shop, dopravce přepravující zboží zákazníkovi, konkrétní kurýr tohoto dopravce a servisní společnost provádějící instalaci zboží nebo jeho servis, případně ohledání vad vytknutých zákazníkem.
 3. Osobní údaje jsou zpracovávány Prodávajícím po dobu platnosti kupní smlouvy nebo souhlasu a po jejím skončení, resp. odvolání s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a GDPR.
 4. Zákazník souhlasem s VOP prohlašuje, že byl poučen o níže uvedených právech zákazníkovi přiznaných zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a GDPR, a že obsah těchto práv pochopil:
  1. Právo na přístup: Právo požádat o poskytnutí informace o zpracování osobních údajů, kdy je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu tuto informaci poskytnout zákazníkovi a zároveň oprávněn po zákazníkovi požadovat úhradu nákladů za poskytnutí informace, umožňují-li to obecně závazné právní předpisy.
  2. Právo na opravu/doplnění: Právo požádat, aby Prodávající bez zbytečného odkladu opravil na žádost zákazníka nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má zákazník právo kdykoli doplnit.
  3. Právo na výmaz: Právo požádat Prodávajícího o výmaz zákazníkem poskytnutých osobních údajů za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.
  4. Právo požadovat omezení zpracování: Právo požadovat, aby Prodávající v určitých případech omezil zpracovávání osobních údajů zákazníka.
  5. Právo vznést námitku: Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů Prodávajícím, pokud je zpracování osobních údajů založeno na oprávněných zájmech Prodávajícího, třetí osoby nebo je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo v rámci výkonu veřejné moci.
  6. Právo na přenositelnost: Právo obdržet ve strukturované formě poskytnuté osobní údaje, a to v běžném strojově čitelném formátu. Tyto údaje může zákazník předat jinému správci nebo přímo požádat, aby si nový správce a Prodávající tyto údaje předali mezi sebou.
  7. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Toto právo se neuplatní v případě, kdy osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené se zákazníkem, nikoli na základě jeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (např. marketing).
  8. Právo na oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů: Právo být informován
   o porušení zabezpečení a možném neoprávněném přístupu k osobním údajům.
  9. Právo na vysvětlení: Právo požádat Prodávajícího o vysvětlení, pakliže zákazník zjistí nebo se domnívá, že Prodávající provádí zpracování jím poskytnutých osobních údajů
   v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.
 5. Zákazník souhlasem s VOP prohlašuje, že bude výše přiznaná práva týkající se ochrany osobních údajů vykonávat způsobem stanoveným zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, GDPR a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
 6. V případě, že bude zákazník jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděném Prodávajícím, může zákazník podat stížnost přímo Prodávajícímu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 7. Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

Zpětný odběr elektrospotřebičů

XII.

 1. Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení, nebo baterií či akumulátorů na jakékoliv prodejně nebo provozovně Prodávajícího.
 2. Zákazník je dále oprávněn odevzdat elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.
 3. Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky
  z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

Závěrečná ustanovení

XIII.

 1. Stanoví-li se v těchto VOP, že příslušné oznámení, sdělení, souhlas či jiné právní jednání je třeba učinit v písemné formě, je písemná forma zachována, bylo-li takové oznámení, sdělení, souhlas či jiné právní jednání zasláno příslušné smluvní straně elektronickou poštou nebo prostřednictvím e-shopu.
 2. Zákazník bere na vědomí, že je zboží určeno k doručování zásilek bez nutnosti osobní přítomnosti příjemce zásilky, proto se zákazník zavazuje umístit zboží tak, aby byl zajištěn volný přístup příslušných dopravců a poskytovatelů poštovních služeb ke zboží způsobem umožňujícím doručování zásilek z a do zboží.
 3. Zákazník se zavazuje právně umožnit přístup jednotlivých dopravců a poskytovatelů poštovních služeb při doručování zásilek do zboží nebo vyzvedávání zásilek ze zboží.
 4. Smlouvy, jejichž součástí jsou tyto VOP, a všechny právní vztahy z těchto smluv vzniklé se řídí právem České republiky.
 5. Pokud je nebo bude některé z ustanovení těchto VOP zcela nebo zčásti neplatné, neúčinné nebo neproveditelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost nebo proveditelnost ostatních ustanovení.
 6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 7. V případě sporu mezi zákazníkem spotřebitelem a Prodávajícím může zákazník spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může zákazník spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz), a postupovat dle pravidel zde uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce (https://www.coi.cz/informace-o-adr). Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://ec.europa.eu/odr/.

Tyto VOP nabyly platnosti a účinnosti dne 1.4.2020.  

Navrhneme pro Vás ideální sestavu co do velikosti,
vybavení, příslušenství a všeho, co je třeba.

Stačí se ozvat
Mám zájem
Kliknutím na tlačítko otevřete kontaktní formulář